PostHeaderIcon Поняття статі та гендеру

Глосарій термінів з ґендерних питань

Ґендер - поняття, що увійшло у вжиток із соціології і визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі, соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступ до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці і є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства.

Ґендерна дискримінація - це порушення прав людини за ознакою статі, ставлення чи сприйняття людини на основі категорії статі, а не за її індивідуальними якостями.

Ґендерна нейтральна політика - політика, яка використовує знання ґендерних відмінностей у конкретному контексті для задоволення практичних потреб жінок і чоловіків, має на меті усунення ґендерного розподілу праці та ґендерного розподілу вихідних ресурсів, проте спрямована на відповідних дієвих осіб для досягнення певних цілей.

Ґендерна рівність - результат відсутності дискримінації тієї чи іншої особи за ознакою її статі. У цьому понятті можна виділити п'ять складових: права, можливості, цінність, ситуація чи наслідки, посередництво.

Ґендерна чутливість - здатність визнавати та підкреслювати існуючі ґендерні відмінності, питання і прояви нерівності та враховувати ці аспекти у стратегіях та діях. Це один з критеріїв оцінки планування змін, проектів, методів дослідження і аналізу. Ґендерна чутливість стосується змін, що плануються, методів, чутливих в ґендерному відношенні, якщо вони враховують існуюче становище жінок і чоловіків, не погіршують становище жінок і чоловіків, сприяють встановленню ґендерного балансу.

Ґендерне планування - означає процес планування програм та проектів розвитку, які є ґендерно чутливими і які враховують вплив різних ґендерних ролей та ґендерних потреб жінок і чоловіків на цільову громаду чи сектор. Передбачає відбір відповідних підходів з метою вирішення не лише практичних потреб жінок та чоловіків, але й визначення відправних точок для подолання проблеми нерівних відносин (тобто стратегічні потреби) та підвищення ґендерної чутливості політичного діалогу.

Ґендерний розподіл праці/розподіл праці за статевою ознакою - прийнята поведінка у певному суспільстві громаді, яка визначає розподіл праці у продуктивних системах, тобто, коли діяльність, завдання та обов'язки сприймаються як суто чоловічі та жіночі і загалом виконуються відповідно.

Ґендерні ролі - зразки поведінки жінок і чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю; сукупність загальноприйнятих норм і правил поведінки людей в конкретній ситуації. На ґендерні ролі впливають вік, клас, раса, етнічна та релігійна належність, географічне, економічне та політичне середовище. Зміни ґендерних ролей часто виникають у відповідь на зміну економічних, природних чи політичних обставин, включаючи розвиток. І жінки і чоловіки можуть грати багато ролей у суспільстві.

Ґендерні стереотипи - являють собою, як правило, спрощену та стандартизовану концепцію або образ типових соціальних ролей чоловіків та жінок, як вдома, так і в суспільстві. Ґендерні стереотипи – це переконання про характеристики, якості та сфери діяльності, які «вважають» прийнятними для чоловіків та жінок, набір норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Це один із видів соціальних стереотипів і зазвичай є стандартизованим, стійкий, емоційно-насиченим, ціннісно-визначеним образом.

Дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків;

Позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Продуктивні ролі - ролі, що відіграють як чоловіки так і жінки. Діяльність, що направлена на виробництво товарів та послуг або на продаж чи обмін, або на задоволення потреб родини.

Репродуктивні ролі - це поняття стосується діяльності, необхідної для відновлення робочої сили суспільства та передбачає дітонародження, виховання дітей, догляд за членами родини, наприклад, дітьми, особами старшого віку та робітниками. Ці завдання здебільшого виконуються жінками. Репродуктивна робота є надзвичайно важливою для суспільства, проте дуже рідко сприймається як «справжня робота».

Рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі; рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків;

Сексуальні домагання - дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування;

Стать - означає ті анатомо-біологічні особливості людей (в основному – в репродуктивній системі, наприклад, здатність жінок до дітонародження, у чоловіків - утворення сперми), на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки. Статеві ролі мають універсальний характер. Стать належить людині від народження.