PostHeaderIcon Дослідження проявів гендерних стереотипів в уявленні молодої сім’ї

Соціологічне дослідження «Прояви гендерних стереотипів в уявленні молодої сім’ї» як 2-й етап лонгітюдного (довготривалого) соціологічного дослідження молодих сімей м. Києва та Київської області в тому числі студентські сім’ї відбувся у 2010 році. Тому, за методологією, в 2013 році було опитано тих самих респондентів, які брали участь у опитуванні першого етапу. Крім того, було проведено 4 фокус-групи з молодими сім’ями (2 фокус-групи з жінками і 2 – з чоловіками).

Основні результати дослідження.

Метою другого етапу дослідження «Прояви гендерних стереотипів в уявленні молодої сім’ї» було виявлення змін у системі ціннісних орієнтацій, життєвих навичках, дітородних установках молодих сімей, які вступили до шлюбу минулого року і прожили разом один рік у офіційно зареєстрованому шлюбу. Тому інструментарій цього дослідження передбачав декілька запитань з цього приводу.

Так, відповідаючи на запитання «Яка в цілому характеристика рівня добробуту Вашої сім’ї у порівнянні з рівнем добробуту середньостатистичної сім’ї в Україні?» , переважна більшість опитаних (40%) вказала на майже однаковий рівень із середньостатистичною сім’єю в Україні. У 27% рівень добробуту не значно, але нижчий, у п’ятої частини (20%) – значно нижчий ( див. табл. 1).

Таблиця 1.

Розподіл відповідей респондентів на запитання:

«Яка в цілому характеристика рівня добробуту Вашої сім’ї у порівнянні з рівнем добробуту середньостатистичної сім’ї в Україні?», %

      %
1. Значно нижчий 20
2. Незначно, але нижчий 27
3. Рівень однаковий 40
4. Незначно, але вищий 10
5. Значно вищий 3

Останнім часом молодята при вступі у шлюб звертаються до укладання шлюбного контракту. Не дивлячись на те, що ця практика набирає обертів у світі, в Україні вона поки що не зовсім поширена. Серед опитаних респондентів лише 12% молодих сімей уклали шлюбний контракт, а 3 % взагалі про нього не чули ( див. рис. 1).

 

Рисунок 1.

Розподіл відповідей респондентів на запитання:

«Чи уклали Ви з Вашою/им дружиною/чоловіком шлюбний контракт?», %

rysunok 01

Що стосується такого релігійного обряду як вінчання, то серед опитаних 38% вдавалися до цього, 40% - ні, а 12% бажають обвінчатися (див. табл. 2).

Таблиця 2.

  %
Так 38
Ні 40
Ні, але бажаємо 12

Здається, що за роки спільного мешкання молоді сім’ї краще розуміють уподобання свого чоловіка/дружини. Цей факт підтвердився результатами опитування. Так, 84% молодих сімей вказали на те, що знають повністю уподобання своєї половинки, 10 % - знають приблизно, взагалі, а 6 % зізналися в тому, що не знають в принципі про уподобання (див. табл. 3).

Таблиця 3.

Розподіл відповідей респондентів на запитання

„Чи можете Ви з впевненістю сказати, що повністю знаєте уподобання Вашого/ої чоловіка/дружини?”,%

    %
1. Знаю достатньо 84
2. Знаю приблизно, взагалі 10
3. Не знаю 6

Відповідно, 88% респондентів вказали на те, що у них існує спільність поглядів та інтересів у житті з чоловіком/дружиною : причому 56% вказали на лише спільність з окремих питань, а 32% про це заявили впевнено. Цікавим є той факт, що у 12% сімей існує розбіжності у поглядах: 5% вказали на повну розбіжність, а 7% - на те, що їх погляди різні взагалі (див. рис. 2).

Рисунок 2.

Розподіл відповідей респондентів на запитання

„Чи можете Ви сказати, що у Вас з Вашим/ою чоловіком/дружиною існує спільність поглядів та інтересів у житті?”, %

 rysunok 022

Оцінюючи психологічні якості, які притаманні чоловікові/дружині, за результатами опитування, виявилося що всі позитивні якості, які були у переліку запитання, було відмічено переважною більшістю опитаних (див. табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Оцініть, в якій мірі перераховані нижче якості Вашого/ої чоловіка/дружини йому/їй притаманні», % ствердних відповідей (респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді)

    %
1. Доброта, чуйність 67
2. Цілеспрямованість при досягненні своєї мети 45
3. Ввічливість, тактовність 44
4. Емоційність, вразливість 76
5. Розсудливість 86
6. Спокійний, стриманий характер 71
7. Щедрість (бажання більше дати, ніж взяти) 88
8. Рішучість, настирність 86
9. М'якість, поступливість 66
10. Почуття гумору 89
11. Довірливість, наївність 87
12. Відповідальність 67
13. Ерудиція 88

Загальновідомо, що сім’я є однією з основних цінностей для людини. Цей факт багаторазово було доведено багатьма соціологічними дослідженнями. Сім’я виконує багато різних функцій. Які саме функції є найбільш важливі для опитаних представників молодих сімей ? Це питання також було закладено в інструмент рай дослідження. Виявилося, що для 96% опитаних на першому місці стоїть народження та виховання дітей, на другому - задоволення потреб у коханні, особистому щасті, почутті захищеності від зовнішнього світу (89%), а на третьому - ведення домашнього господарства (87%). Щодо інших функцій, які виконує сім’я, то вони, на думку респондентів, також є дуже важливими, і відповіді респондентів складають щодо них переважну більшість ( принаймні, більше 50%) (див. табл. 5).

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Які функції життєдіяльності сім’ї Ви вважаєте найбільш важливими?», %

    %
1. Народження та виховання дітей 96
2. Ведення домашнього господарства 87
3. Матеріальна підтримка неповнолітніх дітей та недієздатних членів сім'ї 65
4. Контоль і відповідальність за поведінку членів сім'ї 78
5. Духовне спілкування та розвиток особистості членів сім'ї 76
6. Задоволення потреб у коханні, особистому щасті, почутті захищеності від зовнішнього світу 89
7. Організація раціонального відпочинку 77
8. Задоволення сексуальних потреб 80
9. Можливість через вступ до шлюбу піднести свій соціальний статус, покращити своє положення в суспільстві 46

На сьогоднішній день просування гендерної рівності як в суспільстві, так і на рівні окремо взятої сім’ї, стає все більш актуальною проблемою. Зрозуміло, що для нашого суспільства потрібен певний час для того, щоб осмислити всю проблему і подолати певні гендерні стереотипи. Наприклад, той стереотип, що основним годувальником сім’ї є чоловік, останні роки все більше відходить на другий план. А на передньому – сучасна жінка, яка вдвічі, а може й втричі отримує більше заробітної платні, ніж чоловік. І це зрозуміло, оскільки жінки в Україні більше освічені, мають не гірші шанси щодо кар’єри. Інше питання – поєднання жінками функціональних та сімейних обов’язків. В нашій країні поки що на це питання не звертається достатньої уваги, у порівнянні з тим, як це робиться в інших країнах.

Серед запитань респондентам ставилося запитання „ Чи можете Ви сказати, що Ви є людиною, яка досягла успіху в житті?”. Отримані відповіді дозволяють констатувати, що 31 % респондентів скоріше не вважають себе людиною, яка досягла успіху в житті, 6% - категорично заявили про свій неуспіх. А тих, хто скоріше вважає, що є людиною, яка досягла успіху, становить 40%. Радує те, що майже п’ята частина (23%) опитаних повністю ототожнює себе з успішною людиною ( див. рис. 3).

Рисунок 3

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чи можете Ви сказати, що Ви є людиною, яка досягла успіху в житті?», %

Рисунок 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи можете Ви сказати, що Ви є людиною, яка досягла успіху в житті?», %

Реалії життя змушують людей, передусім жінок, замислитися про доречність традиціоналістських стереотипів щодо орієнтованості жінок переважно на домівку, сім’ю. Головною перешкодою на шляху до успіху як чоловіки, так і жінки називають відсутність високооплачуваної роботи. Чоловіки хоча й надають роботі дещо більшого значення, проте розбіжності з думками жінок не істотні.

Якщо проаналізувати те, чого вистачає респондентам для досягнення успіху в житті, то можна побачити, що як жінкам, так і чоловікам, не вистачає високооплачуваної роботи (63 та 66% відповідно), вищої освіти (34 та 31%), престижної спеціальності (30 та 34%), впливових знайомих або родичів (28 та 30%). Не виявлено суттєвих гендерних розбіжностей щодо браку додаткової зайнятості та взаєморозуміння з чоловіком/дружиною, наявності власних дітей та взаєморозуміння з батьками (див. рис. 4).

Рисунок 4

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Чого Вам не вистачає для того, щоб досягти успіху в житті», %

Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чого Вам не вистачає для того, щоб досягти успіху в житті», %

 У молодих сім’ях виникає багато психологічних проблем, зумовлених народженням дитини і необхідністю перебудувати поведінку окремих членів родини та функціонування сім’ї як системного утворення. Здебільшого молода сім’я стикається із цими проблемами протягом періоду адаптації шлюбних партнерів. На даному етапі життєвого циклу сім'ї особливої ваги набувають рольові взаємини між партнерами, адже вони відповідають за сталість сімейної системи.

За результатами проведеного дослідження у 87% респондентів є діти.

Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи маєте Ви дітей?", %
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чи маєте Ви дітей?”, %

Якість виконання виховної функції і вирішення виховних проблем значною мірою зумовлена життєвим досвідом членів сім'ї, їх підготовленістю до подолання труднощів, до виховання дітей, а також особистісними якостями учасників виховного процесу, сукупністю вроджених і соціально набутих здібностей, властивостей. Тому перші 5 років подружнього життя у цьому розумінні є найскладнішими і найвідповідальнішими – відбувається взаємна адаптація шлюбних партнерів, висуваються зустрічні вимоги, виробляються спільні погляди і взаємоприйнятні моделі поведінки. Вони слугують основою виховання дитини у сім'ї. Спроби перевиховання одного партнера іншим, як правило, руйнують довіру і любов. Ці обставини сімейного життя молодого подружжя набувають особливої актуальності у зв'язку з тим, що саме в цей період у них спостерігається найбільше розлучень і найвища народжуваність сім’ї.

На запитання щодо планування дітей 40% респондентів планують народження дитини через рік, 30% - через 2 роки, 20% - протягом найближчого року. На три роки і більше відкладають народження дитини 4% опитаних, а 6 % ще не вирішили з цього питання (див. рис. 6).

Рисунок 6

Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи плануєте Ви мати дітей?”, %

Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи плануєте Ви мати дітей?”, %

Останнім часом дітородні установки молодих сімей змінилися в бік збільшення кількості дітей. Так, якщо 10 років сім’ї переважно хотіли мати одну, принаймні двох дітей, то зараз двох або трьох. За результатами проведеного дослідження цей факт доведено: 45% опитаних хотіли б мати двох дітей, 34% - трьох, 20% - одну дитину. Це пояснюється, по-перше, збільшенням виплат при народженні дитини, а по-друге, все більше заможних людей також змінюють свої установки щодо кількості дітей (див. рис. 7).

Рисунок 7

Розподіл відповідей респондентів на запитання „Скільки дітей Ви хотіли б мати?”,%

Розподіл відповідей респондентів на запитання „Скільки дітей Ви хотіли б мати?”,%

Причини, з яких молоді люди відсувають народження дитини, є такими: погані житлові умови (78%), підвищення на роботі (кар'єра) одного з подружжя (34%), відсутність грошей (24%) (див. табл. 6).

Таблиця 6

Розподіл відповідей респондентів на запитання
„Якщо Ви відсуваєте народження першої дитини (або другої, третьої), то з яких причин?”,%

    %
1. Мій стан здоров'я (не можна мати дітей) 8
2. Стан здоров'я чоловіка/дружини 7
3. Бажаємо пожити для себе 5
4. Погані житлові умови 78
5. Підвищення на роботі (кар'єра) одного з нас 34
6. Небажання одного з нас мати дітей 11
7. Політична та економічна нестабільність у суспільстві 4
8. Відсутність продуманох державної політики 3
9. Відсутність кваліфікованої медичної допомоги породіллям 2
10. Значні грошові витрати сім'ї на медичні послуги 3
11. Відсутність грошей 24

 Не дивно, що проблеми матеріального характеру висуваються молодими людьми на перший план. Фінансове забезпечення сім’ї впливає й на дітородні установки. Тому, важливим є стабільність заробітку, працевлаштування, безробіття тощо. За результатами опитування виявилося, що майже половині опитаних проблема безробіття не загрожує (45%), третина зізналися, що можуть стати безробітними (34%), а 21% вагалися з відповіддю ( див. рис. 8).

Рисунок 8

Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи загрожує Вам проблема безробіття?”,% 
Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи загрожує Вам проблема безробіття?”,%

 Інструментарій дослідження містив запитання про внутрішні проблеми суспільства, які можуть вплинути на майбутнє сім’ї опитаних респондентів. Майже всі перелічені соціальні проблеми, які є актуальними для суспільства, були зазначені респондентами (див табл. 6).

Таблиця 6

Розподіл відповідей респондентів на запитання
„Які з внутрішніх проблем нашого суспільства можуть більш за все вплинути на майбутнє Вашої сім’ї?”, %
(респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді)

    %
1. Зростання цін 91
2. Зростання числа кримінальних проявів 89
3. Загроза безробіття 78
4. Слабкість, неспроможність державної влади 85
5. Загострення національних конфліктів 45
6. Екологічна ситуація, вплив наслідків Чорнобиля 67
7. Криза культури, моралі 79
8. Загроза втрати незалежності Україною 61
9. Загроза збідніння особисто для Вас 97

Висновки

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки щодо існування молодих сімей, а також проблем, з якими вони стикаються:

 • ➢ майже у половини молодих сімей рівень добробуту є досить низьким;
  ➢ за рік спільного офіційного мешкання подружжя добре узнали уподобання своєї жінки/чоловіка і переважна більшість з них мають спільність у поглядах та інтересах;
  ➢ молоді подружжя щиро вказали на добрі, позитивні якості, які притаманні їх половинці, а саме: доброта, чуйність, рішучість, довірливість, щирість тощо;
  ➢ серед основних функцій, що виконує сім’я, молоді подружжя вказали для народження та виховання дітей, задоволення потреб у коханні, особистому щасті, почутті захищеності від зовнішнього світу, ведення домашнього господарства;
  ➢ більше половини опитаних вважають себе людиною, що доcягла успіху в житті; для багатьох респондентів, не вистачає високооплачуваної роботи, вищої освіти, престижних знайомих або родичів;
  ➢ молоді сім’ї мають установки переважно на дво- та трьох дітну сім’ю, а серед основних причин, з яких молоді люди відсувають народження дитини, є: погані житлові умови, підвищення на роботі (кар'єра) одного з подружжя, відсутність грошей;
  ➢ актуальні соціальні проблеми українського суспільства турбують й опитаних респондентів, особливо занепокоїть проблеми матеріального характеру, а саме: зростання цін, слабкість держави, криміногенна ситуація;
  ➢ у відповідях респондентів досить чітко прозвучали основні ґендерні стереотипи про роль і призначення жінки, про розподіл чоловічих і жіночих обов’язків. Водночас отримані відповіді є досить різноплановими, що говорить про існування різних думок із розглянутих питань;
  ➢ найбільш поширені у молодіжному середовищі установки складають таку картину: жінка повинна займатися домашнім господарством і дітьми, але їй при цьому не обов’язково ставати домогосподаркою, а слід намагатися поєднати професійну кар’єру і хатню роботу. Вільний вибір у цьому питанні належить самій жінці. У будь-якому випадку жінці необхідно здобути освіту і професію. Однак занадто багато уваги роботі жінка, у якої є родина, приділяти не може. Основний внесок у сімейний бюджет повинен робити все ж чоловік, якого в жодному випадку не можна перетворювати на «домогосподарку», навіть якщо дружина робить великі кар’єрні й фінансові успіхи.

У той же час опитані молоді сім’ї із студентів в цілому демонструють більш ґендерно прогресивні уявлення про ґендерний характер професій і розподілу обов’язків у родині, ніж просто молоді сім’ї . Це свідчить не лише про більшу популярність ідей ґендерного егалітаризму серед молодого покоління, але й про те, що вплив вищої школи на формування ґендерної ідентичності її випускників не є визначальним, а конкурує з іншими джерелами знань і цінностей. Ця тема видається нам перспективним напрямом подальших досліджень.